Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k podnikatelskému pronájmu věcí movitých ve vlastnictví společnosti F & S Internation Investment Group s.r.o.

 1. Použitelnost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny uzavřené smlouvy o podnikatelském pronájmu mezi společností F & S Internation Investment Group s.r.o. jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“ nebo „společnost FSIIG“) a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „smlouva“), jejichž předmětem je pronájem věcí movitých (dále jen „zboží“) ve vlastnictví pronajímatele a tvoří jejich nedílnou přílohu. Před uzavřením smlouvy tyto obchodní podmínky spolu s návrhem smlouvy tvoří návrh na uzavření smlouvy a představují vůli pronajímatele od samého počátku jednání o uzavření smlouvy. Osoba jednající se společností FSIIG o uzavření smlouvy se do okamžiku uzavření smlouvy považuje za zájemce. Uzavřením smlouvy současně nájemce potvrzuje znalost těchto obchodních podmínek a souhlas s jejich obsahem při vědomí toho, že obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy. Závazný obsah smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem tak tvoří pouze smlouva vč. těchto obchodních podmínek, ohledně které smluvní strany jejím uzavřením současně dávají najevo, že obsahuje veškeré ujednané náležitosti, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodly jinak.

 1. Vznik pronájmu

Smlouva, jejímž předmětem je pronájem zboží (dále jen „předmět nájmu“) vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti: - při osobním vyzvednutí předmětu nájmu v okamžiku (s uvedením dne a hodiny), kdy si zákazník předmět nájmu u společnosti FSIIG převezme; - při zaslání předmětu nájmu v okamžiku (s uvedením dne a hodiny), kdy je předmět nájmu předán společností FSIIG prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy na místo určené nájemcem za předpokladu, že předmět nájmu je následně dodán na místo určené nájemcem.

 1. Závaznost nabídek

  1. Pokud není společností FSIIG výslovně písemně uvedeno jinak, pronajímatel si vyhrazuje právo nabídku odvolat, , ledaže je v konkrétní a adresné písemné nabídce uvedena doba její platnosti (závaznosti) a zájemce před uplynutím takto stanovené lhůty konkrétní nabídku společnosti FSIIG prostřednictvím doručení jím podepsané smlouvy pronajímateli přijme. Pokud není doba platnosti v nabídce uvedena, příp. nedošlo k jejímu přijetí, jsou všechny nabídky, zakázky, objednávky a dotazy na pronájem zboží společnosti FSIIG závazné teprve okamžikem jejich písemného potvrzení společností FSIIG na příslušné listině, nebo okamžikem dodání, případně rezervování nabízeného, či objednaného zboží zákazníkovi.

  2. Obsah propagačních a obchodních materiálů používaných společností FSIIG, tj. např. formuláře, katalogy a ceníky nejsou pro společnost FSIIG závazné, pokud tak není konkrétní smlouvou výslovně stanoveno nebo pokud smlouva neobsahuje takový výslovný odkaz. Za nesprávnosti nebo odchylky týkající se údajů o ceně, nesprávnosti vyobrazení, kreseb, jakož i za nesprávnosti údajů o rozměrech a hmotnostech zboží obsažené v nabídkách, reklamách či katalozích distribuovaných společností FSIIG nebo ve formulářích o potvrzení doručení poptávky zájemce na pronájem zboží, tedy ve všech fázích předcházejících případnému uzavření smlouvy, nenese společnost FSIIG odpovědnost.

 2. Rezervace zboží, storno

  1. U společnosti FSIIG je možné rezervovat zboží, o jehož pronájem má zájemce zájem. Rezervace zboží se uskuteční tak, že při uzavření smlouvy o pronájmu zboží se určí období, na které se rezervace předmětu nájmu vztahuje, a termín, kdy musí být předmět nájmu pro nájemce u pronajímatele k dispozici, resp. nájemníkem od pronajímatele převzat. Skutečnost, že nájemce nepřevezme rezervovaný předmět nájmu ve stanovený termín nebo na sjednané období, nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit sjednané nájemné v plné výši a za celou dobu, po kterou pro něj byl předmět nájmu rezervován.

  2. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, může nájemce zrušit rezervaci předmětu nájmu, avšak nejpozději ke dni předcházejícímu dni před dnem, od kterého má být pro něj předmět nájmu k dispozici. Zrušení rezervace předmětu nájmu musí být nájemcem učiněno písemně a k okamžiku dle předchozí věty doručeno pronajímateli s tím, že současně se zrušením rezervace předmětu nájmu je nájemce povinen společnosti FSIIG uhradit tzv. stornovací poplatek kalkulovaný ve výši:

- 60% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době mezi 59. a 30. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,

- 70% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době mezi 29. a 10. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,

- 80% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době kratší než 10 dní před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu


 1. Ukončení smlouvy

  1. Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou – doba trvání je uvedena v příslušné smlouvě. Jestliže užívá nájemce předmět nájmu i po uplynutí sjednané doby nájmu a neoznámí-li pronajímatel nájemci, že prodloužení nájmu je vyloučeno, mění se trvání nájmu na dobu neurčitou. Smlouvu je potom nájemce i pronajímatel oprávněn ukončit kdykoliv, a to okamžitou výpovědí. Nájem zaniká zejména vydáním (vrácením či odebráním) předmětu nájmu pronajímateli anebo odstoupením pronajímatele od smlouvy. Před uplynutím sjednané doby nájmu je společnost FSIIG oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že nájemce se dostane do prodlení z důvodu neplacení sjednaného nájemného řádně a včas, trvá-li prodlení alespoň dva pracovní dny, nebo v případě, má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy a dispozice s předmětem nájmu může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma, nebo v případě zahájení insolvenčního řízení proti nájemci, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce, nebo v případě vstupu nájemce do likvidace – smlouva rovněž zaniká s účinky ex nunc v případě smrti nájemce. Společnost FSIIG je dále oprávněna od smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou či doplněním kauce ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek anebo v případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu. Účinky odstoupení nastávají okamžikem dojití písemného rozhodnutí o odstoupení od smlouvy do dispoziční sféry nájemce. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti FSIIG na úhradu sjednaného nájemného, resp. jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy, a to až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice společnosti FSIIG. Veškeré případy, kdy je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit, se současně považují za případy podstatného porušení smlouvy nájemcem

  2. V případě odstoupení od smlouvy, resp. v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu zpět pronajímateli je společnost FSIIG oprávněna kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, odebrat předmět nájmu nájemci, resp. osobě, u které se nachází. Nájemce je povinen poskytnout společnosti FSIIG potřebnou součinnost tak, aby předmět nájmu mohl být společností FSIIG převzat nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od data odstoupení od smlouvy. Nájemce souhlasí, aby si společnost FSIIG zjednala přístup k předmětu nájmu. Jakákoliv odpovědnost společnosti FSIIG za škodu, která příp. vznikne nájemci v souvislosti s ukončením smlouvy, resp. odebráním zboží, je vyloučena.

 2. Odpovědnost V případě porušení podstatné smluvní nebo jiné povinnosti se odpovědnost společnosti FSIIG omezuje na náhradu skutečné a předvídatelné škody, nejvýše však do hodnoty celkové výše nájemného za předmět nájmu dle smlouvy; náhrada ušlého zisku je vyloučena. V případě vady předmětu nájmu (vzniklé předchozím pronájmem zboží), nebo v případě že zájemcem/nájemcem objednané zboží není k dispozici skladem, společnost FSIIG si vyhrazuje právo na dodání jiného předmětu nájmu obdobných parametrů a výkonových charakteristik. V případě vzniku odpovědnosti společnosti FSIIG za škodu vzniklou nájemci v souvislosti s pronájmem zboží se plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve svém souhrnu omezuje maximální částkou kalkulovanou ve výši sjednaného nájemného dle smlouvy.

 3. Nájemné

  1. Nájemné uvedené v katalogu strojů společnosti FSIIG je stanoveno na bázi denní sazby (není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí užívání v režimu 24 hodin), nebo na bázi týdenní sazby; z tohoto způsobu určení nájemného vychází i nájemné sjednané ve smlouvě, které smluvní strany zavazuje. V případě překročení sjednané doby pronájmu vzniká společnosti FSIIG nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku 16 těchto obchodních podmínek. Nájemné uvedené v katalogu, resp. ve smlouvě nezahrnuje DPH, údržbu, pohonné hmoty, maziva ani dopravu. Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní den užití předmětu nájmu, tj. i za dny pracovního volna a pracovního klidu. Nájemné za užití předmětu nájmu v průběhu víkendu (víkendem se pro tyto účely rozumí doba od pátku 16.00 hodin do pondělí 9.00 hodin) se účtuje jako užití v rozsahu 12 hodin příp. v rozsahu 1,5 dne. V případě zájmu zájemce o pronájem stroje na dobu delší, než čtyři týdny mu bude výše nájemného sdělena na dotaz. V případě pronájmu stroje na dobu jednoho dne je nájemce oprávněn předmět nájmu užívat po dobu 24 hodin od okamžiku vzniku pronájmu (bod 2 obchodních podmínek) za předpokladu, že následující den je pracovním dnem; v opačném případě skončí doba pronájmu stroje ve stejný den, kdy pronájem vznikl s povinností nájemce jej odevzdat pronajímateli do 16:00 hod. přísl. dne. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné při vrácení předmětu nájmu v provozovně společnosti FSIIG, ve které byl předmět nájmu nájemcem převzat a/nebo v provozovně společnosti FSIIG, ve které je dle smlouvy nájemce povinen předmět nájmu vrátit. Ceny nájemného uvedené v katalogu strojů společnosti FSIIG byly kalkulovány na základě skutečností existujících v době zpracování katalogu; mají pouze informativní charakter a při uzavírání smlouvy o pronájmu nejsou pro společnost FSIIG závazné. Zájemce bere na vědomí, že každá z provozoven společnosti FSIIG může provádět vlastní cenovou politiku, která není přenositelná ve vztahu k jiným provozovnám společnosti FSIIG.

  2. Společnost FSIIG si vyhrazuje právo jednostranným rozhodnutím měnit cenovou politiku a upravit výši nájemného, jestliže se změní faktory rozhodné pro kalkulaci výše nájemného – to se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. K těmto faktorům patří, mimo jiné, změna cen přepravného, dovozních a vývozních cel, nebo jiných odvodů a/nebo daní v tuzemsku a cizině, mezd, platů, sociálních nákladů a změny směnného kurzu. Rozhodnutí společnosti FSIIG o změně nájemného z výše uvedených důvodů společnost FSIIG promítne do nově uzavíraných smluv a ceníků.

 4. Kauce

Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, je nájemce povinen uhradit za každý pronájem věci kauci ve výši uvedené ve smlouvě. Kauce je společností FSIIG stanovena ve výši nájemného přiměřeně odpovídající době nájmu a přibližné (prodejní) hodnotě předmětu nájmu. Má-li nájemce zájem prodloužit smlouvu, je povinen nejpozději v den skončení smlouvy složit novou kauci, resp. doplnit kauci na výši sdělenou mu společností FSIIG. V případě, že zákazník neuhradí, resp. nedoplní kauci v termínu dle předchozí věty a ve výši určené společností FSIIG, je společnost FSIIG oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno její právo na náhradu škody, příp. smluvní pokutu za prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce bere na vědomí, že kauce není účelově určena jako záloha na nájemné. Ke dni ukončení smlouvy je společnost FSIIG oprávněna zúčtovat kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujícím ke dni skončení nájmu, a to ve vztahu ke všem smluvním vztahům existujícím ke dni zúčtování mezi společnosti FSIIG a nájemcem. Budou-li ze strany zákazníka veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu zboží řádně a včas uhrazeny, bude složená kauce neprodleně zákazníkovi vrácena, příp. vrácena v části zbývající po čerpání (započtení) všech pohledávek pronajímatele za nájemcem. O uhrazení kauce (s uvedením její výše a údajem o datu uhrazení) vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení. Kauce se hradí v hotovosti či bezhotovostně dle rozhodnutí společnosti FSIIG.

 1. Kontrola

Za účelem vyloučení pochybností / nedorozumění je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně při jeho převzetí. Vyskytnou-li se na předmětu nájmu vady, nedostatky nebo má-li nájemce stížnosti, je povinen:

 1. ihned písemně (tj. i faxem nebo e-mailem) kontaktovat společnost FSIIG. Převzetím zboží nájemce dává na vědomí, že zboží náležitě prohlédl a shledal jej za bezvadné – za případné vady zjistitelné při kontrole, které nebyly před okamžikem převzetí zboží nájemcem vytknuty, pronajímatel neodpovídá. Okamžikem převzetí zboží současně přechází na nájemce nebezpečí škody na zboží, a to až do doby opětovného převzetí zboží pronajímatelem po skončení nájmu – v dalším platí pravidla článku 15 těchto obchodních podmínek.

 2. Musí-li být předmět nájmu z pokynu pronajímatele přivezen přepravcem společnosti FSIIG příp. třetí osobou zpět do společnosti FSIIG, bude zkontrolován tam. Převzetí předmětu nájmu k přepravě přepravcem společnosti FSIIG nebo třetí osoby se za takovou kontrolu nepovažuje. Jestliže by chtěl být nájemce kontrole přítomen, musí to písemně oznámit předem, aby mohl být stanoven termín kontroly (do 24 hodin po dovezení zboží pronajímateli). Bude-li zjištěna škoda, ztráta, opomenuté čištění nebo špatné zabalení, aniž by byl při tom nájemce přítomen, je výsledek kontroly společnosti FSIIG závazný i pro nájemce. Společnost FSIIG provede kontrolu a vyrozumí o jejím výsledku nájemce do deseti dnů (víkendy a svátky nepočítaje) poté, co bude předmět nájmu vrácen zpět společnosti FSIIG. Společnost FSIIG může pak zařídit neprodlenou opravu nebo výměnu a vyúčtovat nájemci všechny s tím související náklady.

 3. Poškozený předmět nájmu, příp. jednotlivé části, které nemohou být opraveny, budou dány nájemci k dispozici nejpozději do 30 dnů od vyúčtování a úhrady náhrady škody.


 1. Škoda a/nebo ztráta

  1. Škody, které na předmětu nájmu vzniknou během doby pronájmu (tj. od okamžiku přechodu nebezpečí škody), musejí být nájemcem písemně ohlášeny společnosti FSIIG bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 48 hodin od jejich vzniku – nahlášeny musí být veškeré případy poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je povinen nahradit škodu vzniklou na předmětu nájmu. Náhrada škody bude kalkulována (i) ve výši odpovídající časové hodnotě předmětu nájmu ke dni vzniku škody, tj. ve výši aktuální pořizovací ceny totožného, nebo obdobného zboží snížené o účetní odpisy nebo počet hodin, po které bylo poškozené příp. ztracené zboží v provozu, nebo (ii) ve výši nákladů nutných na provedení opravy poškozeného zboží pronajatého od společnosti FSIIG. Totéž platí pro případ vzniku škody na jednotlivých dílech a/nebo příslušenství předmětu nájmu. Kromě této odpovědnosti nese nájemce odpovědnost za všechny další škody, které v souvislosti s poškozením a/nebo ztrátou předmětu nájmu vzniknou společnosti FSIIG.

  2. V případě, že po ztrátě předmětu nájmu a zaplacení časové hodnoty předmětu nájmu nájemcem dle předchozího odstavce dojde k následnému nálezu a vrácení předmětu nájmu zpět společnosti FSIIG, je nájemce povinen zaplatit nájemné za celou dobu, po kterou bylo zboží mimo dispozici a kontrolu společnosti FSIIG. Tato částka bude odečtena od nájemcem zaplacené časové hodnoty předmětu nájmu; případný zůstatek bude nájemci vyplacen bez zbytečného odkladu.

  3. Společnost FSIIG neodpovídá za škody, které vznikly nájemci nebo třetí osobě v souvislosti s užitím předmětu nájmu, s výjimkou případu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Avšak odpovědnost pronajímatele se omezuje na náhradu skutečné předvídatelné škody; pro zproštění se odpovědnosti platí dotčená ustanovení občanského zákoníku. Nájemce je povinen poskytnout společnosti FSIIG náležitou součinnost při obraně proti nárokům uplatněných třetími osobami vůči společnosti FSIIG z titulu škod způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem.

  4. Společnost FSIIG prohlašuje, že v zákonem stanovených případech sjednala a uzavřela zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Nájemce je v případě způsobení škody třetí osobě v souvislosti s užitím předmětu nájmu povinen uhradit případné nároky, jež nejsou kryty pojistným plněním, a to zejména: - nároky třetích osob na náhradu škody, která je obecně hrazena pojišťovnou z titulu výše uvedené pojistné smlouvy, avšak v konkrétním případě je dána výluka z pojistného plnění (např. způsobení škody při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek, apod.) - spoluúčast ve výši uvedené v pojistné smlouvě - škody nebo následky škod na podzemních nebo nadzemních vedeních nebo kabelech.

  5. Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce společnosti FSIIG za škodu vzniklou ztrátou, odcizením, zničením, nebo poškozením předmětu nájmu, jeho součástí a/nebo příslušenství. Nájemce se zavazuje učinit veškerá preventivní opatření proti krádeži předmětu nájmu za účelem splnění primární povinnosti vrátit předmět nájmu zpět společnosti FSIIG ve stavu, v jakém jej od společnosti FSIIG do pronájmu převzal.


 1. Posudek Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku vyhotoveného na žádost společnosti FSIIG za účelem stanovení výše škody, nákladů na opravu a/nebo uvedení předmětu nájmu do původního stavu (stav při převzetí předmětu nájmu nájemcem) nese nájemce. Nájemce je srozuměn s tím, že při škodě na předmětu nájmu odhadnuté společností FSIIG vyšší než 40 000,- Kč bude znalecký posudek vyhotoven na náklady nájemce znalcem či znaleckým ústavem s přísl. zaměřením, určeným dle rozhodnutí společnosti FSIIG; při škodě na předmětu nájmu odhadnuté společností FSIIG částkou nižší než 40 000,- Kč si společnost FSIIG vyhrazuje provést vlastní ocenění škody. Takto stanovená výše škody vzniklé na předmětu nájmu je pro nájemce závazná.

 2. Použití a údržba Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu společnosti FSIIG ve sjednaném termínu a ve stavu, v jakém se nacházel při jeho převzetí nájemcem. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu čistý, roztříděný a zabalený stejným způsobem jako při jeho převzetí. V případě nedostatečného roztřídění či vyčištění předmětu nájmu budou nájemci vyúčtovány náklady spojené s roztříděním, popř. čištěním předmětu nájmu (dle ceníku pronajímatele).

 3. Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje umožnit společnosti FSIIG kdykoliv přístup k předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje odmítat jakékoliv nároky týkající se předmětu nájmu uplatněné třetími osobami vůči nájemci či společnosti FSIIG. O takovýchto ze strany třetích osob vznesených nárocích se nájemce zavazuje bezodkladně písemně informovat společnost FSIIG. Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu a/nebo umožnit jeho užití třetí osobou výlučně na základě předchozího písemného souhlasu společnosti FSIIG. Nájemce však vždy odpovídá za případnou škodu vzniklou na předmětu nájmu sám, bez ohledu na to, kdo škodu způsobil, resp. bez ohledu na povolení či nepovolení podnájmu. Nájemce je oprávněn předmět nájmu přepravit nebo nechat přepravit výlučně na adresu uvedenou ve smlouvě. Nájemce a/nebo třetí osoba jsou povinni neprodleně informovat společnost FSIIG o jakémkoliv právním jednání, v důsledku, kterého by movité a/ nebo nemovité věci nájemce a/nebo třetí osoby, případně předmět nájmu mohly být zabaveny a/nebo v důsledku kterého by jakýmkoli způsobem mohla být omezena a/nebo dotčena vlastnická práva společnosti FSIIG k předmětu nájmu.

 4. Pokuty a daně Nájemce se zavazuje zaplatit veškeré náklady, daně (mj. i místní poplatky), případně pokuty, které vyplynou, nebo budou uloženy v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem a/nebo třetí osobou.

 5. Nebezpečí škody při nakládce a vykládce

Nájemce nese nebezpečí ztráty a/nebo vzniku škody na předmětu nájmu po celou dobu pronájmu, tedy i při nájemcem či pro nájemce prováděné přepravě předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje zabalit a naložit předmět nájmu přiměřeným způsobem odpovídajícím druhu zboží a způsobu přepravy předmětu nájmu. Toto platí též pro nájemce, který obdrží předmět nájmu od společnosti FSIIG dodaný v kontejnerech a sám jej vykládá a zase nakládá. Předmět nájmu musí být pečlivě naložen, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození posunutím a/nebo převržením nákladu. Společnost FSIIG nevykonává kontrolu správnosti nakládky ve vztahu k přepravě. Vyžádá-li si nájemce při nakládce/vykládce předmětu nájmu asistenci zaměstnanců společnosti FSIIG, stane se tak zcela na vlastní nebezpečí a odpovědnost nájemce; případná škoda na předmětu nájmu způsobená uvedenými osobami nezakládá postihová práva nájemce vůči společnosti FSIIG.

 1. Vrácení

Nebude-li předmět nájmu vrácen společnosti FSIIG ke dni ukončení trvání smlouvy, je nájemce povinen zaplatit společnosti FSIIG smluvní pokutu ve výši denní sazby nájemného s přirážkou 25 % denní sazby nájemného, a to za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu společnosti FSIIG až do dne fyzického vrácení předmětu nájmu pronajímateli. V dalším platí § 2320 odst. 1 občanského zákoníku. Pro účely úhrady smluvní pokuty je společnost FSIIG oprávněna čerpat kauci ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek až do její plné výše. O předání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol.

 1. Pomoc řidiči

Jestliže se společnost FSIIG a nájemce dohodnou, že předmět nájmu bude nájemci dodán a/nebo u něj vyzvednut, je nájemce povinen poskytnout náležitou součinnost při nakládce a/nebo vykládce předmětu nájmu v dohodnutém místě, ledaže by se strany písemně dohodly jinak. Nezajistí-li nájemce náležitou součinnost při nakládce a/nebo vykládce předmětu nájmu, je povinen společnosti FSIIG uhradit náklady takto vzniklé.

 1. Dovoz a odvoz

  1. Dovoz a odvoz pronajatého zboží plánuje oddělení transportu společnosti FSIIG na dobu mezi 8. a 18. hodinou. Požádáli nájemce o dovoz a/nebo odvoz předmětu nájmu v určitou (konkrétněji) dohodnutou dobu, bude mu společností FSIIG účtován příplatek ve výši 50 % běžných nákladů na dopravu předmětu nájmu. Společnost FSIIG dodává předmět nájmu výlučně do výšky na úrovni přízemí. Nájemce je povinen zajistit, aby ve sjednaném místě a termínu dodávky předmětu nájmu byla přítomna osoba písemně zmocněná nájemcem k převzetí předmětu nájmu. V opačném případě je společnost FSIIG oprávněna odvézt předmět nájmu zpět. Náklady takto vzniklé nese nájemce. V případě sporu o to, zda předmět nájmu byl společností FSIIG dodán řádně a včas, nese důkazní břemeno opaku nájemce.

  2. Dohodnou-li se strany, že společnost FSIIG předmět nájmu od nájemce odveze, je nájemce povinen písemně sdělit společnosti FSIIG nejméně 48 hodin předem (víkendy a svátky nepočítaje), že předmět nájmu je připraven k odvozu. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese zákazník až do okamžiku předání předmětu nájmu společnosti FSIIG resp. třetí osobě sjednané společností FSIIG k odvozu zboží.

  3. Ve sjednaný den odvozu předmětu nájmu musí být předmět nájmu připraven od 8.00 hodin k převzetí společností FSIIG, tj. roztříděný, vyčištěný, urovnaný a shromážděný na úrovni přízemí. Pro zachování kvality předmětu nájmu zůstává původní obalový materiál uložený u nájemce. Nebude-li předmět nájmu připraven k přepravě řádně a včas, je nájemce povinen uhradit společnosti FSIIG dodatečně vzniklé náklady. Tyto náklady se nahrazují částkou ve výši odpovídající součtu nájemného za jeden den a dodatečných nákladů na dopravu předmětu nájmu.

  4. Zákazník je povinen určit oprávněnou osobu, která ve smluvený den předá předmět nájmu společnosti FSIIG k odvozu. Jestliže se tak nestane, je společnost FSIIG přesto oprávněna předmět nájmu odvézt. Pro případ sporu, zda byl předmět nájmu skutečně vrácen ve správném množství a/ nebo řádném stavu, nese důkazní břemeno nájemce.

 2. Úhrada nájemného Není-li sjednáno ve smlouvě jinak, probíhá úhrada nájemného při zapůjčení předmětu nájmu v hotovosti nebo úhradou faktury vystavené společností FSIIG. Tyto faktury budou na žádost nájemce opatřeny číslem objednávky, příp. jiným označením. Vrácení objednávky na konci nájmu společně s fakturou není vzhledem k plně automatizovanému vystavování faktur možné. Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení bez nároku na slevu nebo započtení. Při pronájmu zboží na dobu nejméně dvou týdnů se platí nájemné na dva týdny dopředu. Neuhradí-li nájemce fakturu ve lhůtě splatnosti, ocitá se v prodlení. Totéž platí, jestliže vlivem nedostatečných finančních prostředků nebo vlivem jiného pochybení na straně nájemce nedojde k včasné úhradě nájemného. V případě výše uvedeného prodlení je společnost FSIIG oprávněna od nájemní smlouvy odstoupit a předmět nájmu neprodleně odebrat. Všechny náklady a škody vzniklé tímto společnosti FSIIG je povinen uhradit zákazník.

 3. Prodlení nájemce Jestliže nájemce neuhradí sjednané nájemné ve stanovené lhůtě, příp. v blíže sjednané lhůtě, je v prodlení. V tomto případě vzniká společnosti FSIIG, aniž by o prodlení musela nájemce informovat, nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, jakož i na úhradu všech nákladů vynaložených na soudní a/nebo mimosoudního vymáhání pohledávky. Lhůta pro reklamaci faktury činí 10 dní od data jejího vystavení. Bez písemného souhlasu společnosti FSIIG není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek a/nebo k pozastavení svých plateb.

 4. Pojištění nájemce pro případ škody na předmětu nájmu

  1. Společnost FSIIG je oprávněna na základě posouzení podmínek konkrétní smlouvy požadovat, aby zájemce sjednal odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu spolu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch společnosti FSIIG. Společnost FSIIG je oprávněna odepřít uzavření smlouvy, resp. pozastavit dodání předmětu nájmu nájemci, dokud jí nájemce nepředloží doklad o sjednání pojištění ve smyslu předchozí věty. Za dobu, po kterou společnost FSIIG pozastaví dodání předmětu nájmu z důvodu neexistence odpovídající pojistné smlouvy, je nájemce nadále povinen platit nájemné. Společnost FSIIG si vyhrazuje stanovit zájemci / nájemci další povinnosti ohledně omezení odpovědnosti za vybraná (pojistná) rizika, vyplývající z odst.

  2. tohoto článku obchodních podmínek. V případě porušení výše uvedených povinností je společnost FSIIG oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy.

  3. Společnost FSIIG dle svých obchodních podmínek před uzavřením smlouvy umožní zájemci uzavřít dohodu o zproštění odpovědnosti za vznik nahodilé škody na předmětu nájmu. Uzavření takové dohody je možné jen u vybraného zboží společnosti FSIIG. O konkrétních podmínkách uzavření dohody o zproštění odpovědnosti za vznik nahodilé škody na předmětu nájmu se zájemce může informovat ve všech provozovnách společnosti FSIIG.

 5. Spory Všechny spory, které vzniknou na základě nebo ze smlouvy uzavřené se společností FSIIG, budou rozhodovány věcně příslušným soudem podle českého práva. V případě, že smlouvu uzavřely na obou stranách podnikatelé, sjednává se místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, ledaže zákon staví příslušnost výlučnou (§ 89a občanského soudního řádu).

 6. Aplikace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Práva a povinnosti smluvních stran při uzavření smlouvy se řídí smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou přílohou smlouvy; ustanovení těchto obchodních podmínek se přiměřeně aplikuje i na jednání společnosti FSIIG a zájemce o uzavření smlouvy učiněné před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy. Žádná ze stran smlouvy tudíž není oprávněna a nebude odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se použijí pouze v záležitostech smlouvou a/nebo obchodními podmínkami neupravených. Pro odstranění případných pochybností se na jednání před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy dohodou stran nepoužijí následující ustanovení OZ: § 1729 OZ, § 1732 odst. 2 NOZ, § 1740 odst. 3 NOZ, § 1751odst. 2 NOZ, § 1765-§ 1766 NOZ, § 1793-§ 1794 NOZ, § 2208 NOZ, § 2318 NOZ, § 2320 odst. 1 OZ a § 2317 NOZ. 24. Změna obchodních podmínek Společnost FSIIG si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky nahradit novými obchodními podmínkami, které se stanou součástí nových smluv, čímž nastává jejich účinnost a závaznost.